Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

prijaté podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky zákona č. 513/1991 Zb.

„ďalej len Obchodný zákonník“

 

ECUDIAG, s.r.o.

 

so sídlom Slovenská republika, 947 01 Martovce 378

zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Nitra

v odd. Sro vo vložke č. 26363/N

konateľ Tomáš PAPP

IČO: 45 494 703

DIČ: 2023023981

IČ DPH: SK 2023023981

Peňažný ústav: Tatra banka Komárno

Číslo účtu/kód: 2921835685/1100

web: www.ecudiag.sk

e-mailová adresa: ecudiag@ecudiag.sk

Telefón:+421918518633

ďalej len „predávajúci“ 

 

 

Predávajúci v záujme vytvorenia a udržania dobrých obchodných vzťahov so svojimi zákazníkmi vypracoval tieto Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré zákazník súčasne s odoslaním elektronickej alebo inej objednávky bez výhrad prijíma, čím sa stávajú záväzné pre jeho obchodný vzťah s predávajúcim. Všeobecné zmluvné podmienky nie je možné meniť.

 

 1. Rozsah pôsobnosti

1.1. Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na obchodný vzťah predávajúceho so zákazníkom spojený s predajom tovaru zákazníkovi a doplnkovými službami, ktorý vzniká až uzavretím samostatnej kúpnej zmluvy na dodanie tovaru ďalej len „obchodný vzťah“. Všeobecné zmluvné podmienky platia pre obchodný vzťah od okamihu odoslania elektronickej alebo inej objednávky tovaru zákazníkom pre realizáciu všetkých kúpnych zmlúv o dodaní tovaru uzavretých s týmto zákazníkom. Zákazník odoslaním elektronickej alebo inej objednávky tovaru automaticky pristupuje ku všeobecným zmluvným podmienkam platným a účinným pre obchodný vzťah. Podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka sa obchodný vzťah spravuje  Obchodným zákonníkom.

1.2. Zmeny týchto Všeobecných zmluvných podmienok nie sú možné.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie tovaru

2.1. Kúpna zmluva na dodanie tovaru ďalej len „zmluva“ sa považuje za uzavretú odoslaním elektronickej objednávky zákazníkom po vyplnení objednávkového formuláru na internetovej stránke predávajúceho, čo je možné po zaregistrovaní resp. prihlásení sa zákazníka. Predávajúci následne zašle elektronické informatívne potvrdenie o procese objednávky na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri registrácii na internetovej stránke, ktoré nie je podmienkou platného uzavretia zmluvy, ktorá sa považuje za uzavretú už okamihom odoslania elektronickej objednávky. Objednávku zákazník môže urobiť aj telefonicky, osobne, písomne poštou či e-mailom, v takom prípade predávajúci informatívne potvrdenie o procese objednávky zákazníkovi neodosiela a zmluva sa považuje za uzavretú okamihom preukázateľného doručenia (oboznámenia) objednávky predávajúcemu, s čím zákazník zároveň pristupuje ku Všeobecným zmluvným podmienkam.

2.2. Objednávka je pre zákazníka bez ohľadu na jej formu záväzná, preto aj napriek tomu, že ju zákazník odvolá bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je na strane predávajúceho, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v plnej výške a dodaný objednaný tovar prevziať.

3. Kúpna cena tovaru

3.1. 3.1. cena

3.1. kov júcemu spôsobené vyššie škody má nárok na ich uhradenie vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.zníkom pre všetky nKúpna cena tovaru ďalej len „cena tovaru“ sa uvádza na internetovej stránke ako aj v ďalších materiáloch predávajúceho vždy v mene EURO a prípadne informatívne v inej. Daň z pridanej hodnoty v príslušnej sadzbe je súčasťou takto uvádzanej ceny tovaru. Cena tovaru nezahŕňa cenu prepravy, balenia, skladovania a poistenia tovaru za účelom jeho dodania na zákazníkom určené miesto, ktoré sú určené dohodou so zákazníkom samostatne pre tú, ktorú zmluvu v rámci jej uzavretia „ďalej len cena prepravy.“

3.2. Predávajúci môže jednostranne zvýšiť cenu tovaru a prepravy výlučne v prípade, ak dôjde ku zvýšeniu cien na trhu v oblasti výrobných materiálov a nákladov, pohonných látok, prepravy, pracovnej sily, alebo keď sa zaťažujúcim spôsobom zmenia daňové a colné predpisy a sadzby daní a cla.

3.3. Akciové ceny sa nevzťahujú spätne na už objednaný tovar.

3.4. Servis, opravy a iné doplnkové služby nie sú predmetom úpravy týchto Všeobecných zmluvných podmienok ani zmluvy a podliehajú vždy samostatnej dohode, nie je možné si ich nárokov podľa zmluvy ani týchto Všeobecných zmluvných podmienok, okrem prípadu zodpovednosti za vady dodaného tovaru a záruky za akosť, ak bola poskytnutá.  

4. Platobné podmienky

4.1. Zákazník sa zaväzuje riadne a včas splniť svoju platobnú povinnosť, ktorou sa rozumie uhradenie ceny tovaru spôsobom, ktorý si zákazník vybral označením v objednávkovom formulári pri elektronickej objednávke na internetovej stránke alebo, ktorý si dohodol s predávajúcim v prípade inej formy objednávky t.j.  

· buď platbou bezhotovostne na účet predávajúceho súčasne s objednaním tovaru od predávajúceho t. z. vopred pred odoslaním mu objednaného tovaru, alebo

· na dobierku pri dodaní tovaru kuriérom alebo poštou, spôsob dopravy si zákazník vyberie v objednávkovom formulári pri elektronickej objednávke na internetovej stránke alebo dohodne s predávajúcim v prípade inej formy objednávky, alebo

· pri osobnom odbere.

Pri platbe vopred sa predávajúci zaväzuje vystaviť faktúru a doručiť ju zákazníkovi obratom na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na internetovej stránke predávajúceho, v objednávkovom formulári pri elektronickej objednávke na internetovej stránke alebo inak uvedenú v prípade inej formy objednávky. Pri platbe na dobierku alebo pri osobnom odbere sa predávajúci zaväzuje vystaviť faktúru a doručiť ju zákazníkovi súčasne s dodaním tovaru. Neprevzatie tovaru zákazníkom, nie je dôvodom pre nesplnenie jeho platobnej povinnosti. 

4.2. V prípade, ak zákazník svoju platobnú povinnosť v súlade s vyššie uvedeným riadne a včas nesplní dostane sa do omeškania. Pre tento prípad je dohodnutý úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,3% denne odo dňa nasledujúceho po márnom uplynutí lehoty splatnosti až do zaplatenia. Predávajúci má voči zákazníkovi v tomto prípade aj nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním v celej výške t.j. nielen v rozsahu v ktorom nie je krytá úrokmi z omeškania, a úhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním dlžnej sumy – trov právneho zastupovania, súdneho a exekučného konania ako prípadnej ďalšej ceny prepravy a iných s tým spojených nákladov. Omeškanie zákazníka oprávňuje predávajúceho na pozastavenie dodávky ďalšieho tovaru a plnenia ďalších povinností predávajúceho zo zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy uzavretej so zákazníkom. V prípade omeškania trvajúceho viac ako 2 týždne má predávajúci právo cenu tovaru spolu s vyššie uvedeným dohodnutým  úrokom z omeškania z dlžnej sumy, náhradou škody a ďalšími nákladmi od zákazníka súdne vymáhať a to bez predchádzajúceho vyzvania zákazníka na splnenie jeho omeškanej povinnosti. Samotné omeškanie ani s tým spojené uplatnenie úrokov z omeškania, náhrady škody a ďalších nákladov nezbavuje zákazníka povinnosti splniť svoje splatné platobné povinnosti a je povinný cenu za tovar vyplatiť v celej jej výške.

4.3. Ak má zákazník splniť viacero platobných povinností a ním poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých, platí, že plnenie bude započítané na záväzky od najskôr splatných a to vždy najprv na ich príslušenstvo vrátane úrokov z omeškania a nákladov spojených s vymáhaním a až potom na istinu.

4.4. Ak je dohodnuté plnenie platobných povinností v splátkach, v prípade omeškania s ktoroukoľvek splátkou alebo jej časťou sa stane pohľadávka naraz splatná v celej jej ostávajúcej výške automaticky bez potreby uplatnenia straty výhody splátok.  

4.5. Ak je plnenie platobných povinností zákazníkom ohrozené skutočnosťami, ktoré neboli predávajúcemu známe v čase uzavretia zmluvy, stanú sa okamžite splatnými všetky jeho pohľadávky voči zákazníkovi bez ohľadu na pôvodnú lehotu ich splatnosti a predávajúci má zároveň právo odoprieť ďalšie plnenie tovaru podľa zmluvy do tej doby, kým zákazník poskytne alebo zabezpečí plnenie svojich povinností spôsobom odobreným predávajúcim. Predávajúci má právo z tohto dôvodu aj odstúpiť od zmluvy. Takýmito skutočnosťami sa rozumie najmä omeškanie zákazníka viac ako 2 týždne s plnením platobných povinností podľa zmluvy, jeho platobná neschopnosť alebo predlženie, likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia a súdne a exekučné konania, tie iba v prípade ak ich rozsah predstavuje ohrozenie plnenia platobných povinností zákazníkom. Rovnako sa takýmito skutočnosťami rozumejú aj dôveryhodné informácie, ktoré spochybňujú schopnosť zákazníka splniť svoje platobné povinnosti a predávajúci ich získal pri preskúmaní bonity zákazníka kedykoľvek počas trvania zmluvy.

4.6. Zákazník nemôže jednostranne započítať žiadnu svoju pohľadávku voči žiadnej pohľadávke predávajúceho.

5. Vyhlásenie štatutára zákazníka a spoločníka zákazníka  ako ručiteľa

5.1. Zákazník a predávajúci sa dohodli na zabezpečení pohľadávky predávajúceho na zaplatenie ceny tovaru, v prípade ak zákazníkom je právnický osoba, vyhlásením ručiteľov, ktorými sú štatutár zákazníka a jeho spoločník, každý samostatne.

5.2. Štatutár zákazníka a jeho spoločník ako ručitelia preberajú, každý samostatne, ručenie za záväzok zákazníka uhradiť predávajúcemu cenu tovaru v plnej výške podľa objednávky a zmluvy a zaväzujú sa uspokojiť pohľadávku predávajúceho na jej zaplatenie v prípade ak zákazník tento svoj záväzok riadne nesplní. Štatutár zákazníka preberá ručenie objednaním tovaru, čím sa podmienka popisu ručiteľského vyhlásenia považuje zo strany štatutára ako ručiteľa splnená. Spoločník zákazníka ručenie preberá až skutočným podpísaním ručiteľského vyhlásenia.

6. Lehota dodania tovaru

6.1. Lehota dodania tovaru sa považuje za dodržanú v prípade, ak kedykoľvek počas jej trvania ale najneskôr v jej posledný deň predávajúci odovzdá tovar zákazníkovi alebo na prepravu na zákazníkom určené miesto resp. ak je tovar v tento deň pripravený na prevzatie zákazníkom alebo na prepravu a predávajúci túto skutočnosť zákazníkovi v uvedenej lehote oznámi na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii na internetovej stránke predávajúceho, v objednávkovom formulári pri elektronickej objednávke na internetovej stránke alebo inak uvedenú v prípade inej formy objednávky. Predávajúci dodá tovar spravidla do 3 pracovných dní.

6.2. Zákazník je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri preprave a prevzatí tovaru tak, aby predávajúci mohol riadne a včas splniť svoju povinnosť dodať dovar. Ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti, predlžuje sa tým primerane lehota dodania tovaru bez vzniku omeškania na strane predávajúceho.

6.3. V prípade, ak z dôvodu neodvratných, predávajúcim a zákazníkom neovplyvniteľných a neodstrániteľných mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri uzavretí zmluvy predvídať (ďalej len „vis maior“) dôjde ku znemožneniu alebo oddialeniu dodania tovaru, nepovažuje sa to za omeškanie predávajúceho a zákazník z tohto titulu nebude môcť uplatňovať žiadne nároky ani na náhradu škody. Lehota dodania tovaru sa v prípade vis maior predlžuje o nevyhnutnú dobu (dobu trvania vis maior). Predávajúci a zákazník sa zaväzujú formou dohody hľadať vhodné riešenie v záujme minimalizovania následkov vis maior. Vis maior môže byť štrajk ako aj nepriaznivé počasie dôsledkom čoho je znemožnené dodanie tovaru včas.

6.4. V prípade, ak omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru trvá viac ako 2 týždne, môže zákazník od zmluvy písomnou formou odstúpiť. V prípade, ak je predávajúci v omeškaní a zákazník mu oznámi, že napriek tomu trvá na dodaní tovaru, právo na odstúpenie od zmluvy mu zaniká.

6.5. Predávajúci môže v rámci lehoty dodania tovaru realizovať dodávky aj po častiach, ak zákazník vopred neuviedol proti čiastočným dodávkam opodstatnené výhrady.

6.6. Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať a to aj v prípade čiastočných dodávok za splnenia ich vyššie uvedenej podmienky.  

7. Miesto dodania tovaru

7.1. Ak zákazník neuvedie pri objednávke inú adresu, miestom dodania tovaru bude adresa jeho bydliska pri fyzickej osobe nepodnikateľovi, adresa miesta podnikania pri fyzickej osobe podnikateľovi a adresa sídla pri právnickej osobe.  

7.2. Preprava tovaru na miesto jeho dodania, okrem prípadov ak je písomne vopred dohodnuté inak, sa robí na náklady a riziko zákazníka, bez zodpovednosti predávajúceho za prípadné škody.

8. Preprava tovaru

8.1. Preprava tovaru a s tým spojené služby vždy podliehajú dohode predávajúceho a zákazníka, až na základe ktorej vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s prepravou tovaru, ktorých nie je možné sa domáhať iba na základe samotnej zmluvy. V prípade elektronickej objednávky objednávkovým formulárom na internetovej stránke predávajúceho sa dohoda uzatvorí tým, že zákazník označí požadovaný spôsob dodania tovaru ako aj miesto dodania tovaru. Prepravu tovaru môže, v závislosti od dohody, predávajúci zabezpečiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby - pošty, či kuriéra, ak si zákazník tovar neprevezme sám pri osobnom odbere. Predávajúci, pri platbe za tovar vopred, odošle tovar na prepravu až po úplnom uhradení ceny tovaru zákazníkom, ktorým sa rozumie až jej pripísanie na účet predávajúceho. Pri platbe na dobierku, odošle tovar na prepravu hneď ako bude spracovaná objednávka zákazníka. V prípade osobného odberu predávajúci bez zbytočného dokladu oznámi zákazníkovi, že tovar je pripravený na prevzatie ako aj miesto a čas osobného odberu. Druhá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť pri realizácii prepravy potrebnú súčinnosť, ktorú od nej možno spravodlivo očakávať.

8.2. Preprava tovaru sa realizuje za týchto základných podmienok. Predávajúci splní svoju povinnosť, keď odovzdá tovar na prepravu, kedy najneskôr prechádza aj riziko nebezpečenstva škody na tovare na zákazníka bez ohľadu na to, či už zaplatil cenu tovaru alebo nie, preprava je realizovaná na riziko zákazníka, okrem prípadu, ak prepravu robí predávajúci sám, nie cez prepravcu či inú tretiu osobu. Cenu prepravy hradí zákazník iba ak si objedná tovar za celkovú cenu jednej objednávky menej ako 300,- EUR, ak si zákazník objedná tovar za celkovú cenu jednej objednávky 300,- EUR a viac, cenu prepravy hradí predávajúci. Poistenie prepravovaného tovaru nie je povinné, v prípade ak sa preň zákazník rozhodne sám zodpovedá za jeho uzavretie a zaplatenie poistného. Predávajúci nijako nezodpovedá a nie je možné od neho žiadať aby uplatňoval akékoľvek nároky voči prepravcovi ak je ním tretia osoba najmä, čo sa týka náhrady škody – poškodenia, straty, zničenia alebo znehodnotenia tovaru počas prepravy.

9. Prechod vlastníctva k tovaru

9.1. Vlastníctvo k tovaru prechádza z predávajúceho na zákazníka až úplným zaplatením jeho ceny, do tej doby aj už dodaný, zákazníkom prevzatý a vyfakturovaný tovar tvorí vlastníctvo predávajúceho, prevzatie tovaru aj s príslušnými dokumentmi ani vystavenie faktúry na predmetný tovar nemá samo o sebe účinky prechodu vlastníctva. Zaplatením ceny tovaru sa rozumie okamih kedy je pripísaná na účet predávajúceho alebo inak prevzatá predávajúcim.

9.2. Zákazník sa zaväzuje do okamihu nadobudnutia vlastníctva k tovaru v zmysle vyššie uvedeného tento ďalej nepredať, nedarovať ani inak nescudziť, nezaložiť, neprenajať, nezaťažiť ani inak s ním právne nenakladať ani nezabudovať alebo robiť na ňom iné úpravy a zásahy. Zároveň sa zaväzuje tovar chrániť pred poškodením, zničením, stratou, scudzením a zachovať jeho identifikačné znaky a stav v akom sa nachádzal pri jeho prevzatí. 

10. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

10.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na zákazníka okamihom oznámenia na zákazníkom uvedenú emailovú adresu alebo iným preukázateľným spôsobom, že tovar je pripravený na prevzatie zákazníkom alebo na prepravu bez ohľadu na to kedy v skutočnosti zákazník tovar prevezme alebo bude odovzdaný na prepravu. Za oznámenie o tom, že tovar je odoslaný na prepravu sa rozumie aj uvedenie takéhoto stavu na internetovej stránke predávajúceho, ktorý stav si zákazník má možnosť prezrieť v sekcii môj účet. V prípadoch, ak k oznámeniu z akéhokoľvek dôvodu nedošlo alebo je predávajúci v omeškaní, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na zákazníka až okamihom jeho skutočného prevzatia zákazníkom alebo okamihom jeho skutočného odovzdania na prepravu zákazníkovi. Nebezpečenstvo škody na tovare predstavuje najmä nebezpečenstvo jeho poškodenia alebo zničenia a to už počas prípadnej prepravy t. z. že poškodenie alebo zničenie tovaru po prechode tohto nebezpečenstva na zákazníka nemá nijaký vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu tovaru v celej výške. Prechod nebezpečenstva škody je nezávislé od toho, či už bola cena tovaru úplne alebo čiastočne zaplatená alebo nie.

11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka za akosť

11.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa. Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil zákazníkovi. Ak je rozpor medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v zmluve, je rozhodujúce určenie opísané v zmluve. Ak v týchto určeniach nie je rozpor, má mať tovar vlastnosti podľa oboch týchto určení. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Ak predávajúci poruší túto svoju povinnosť, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

11.2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých zákazník v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Ak predávajúci dodá tovar pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť.

11.3. Zákazník je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

11.4. Predávajúci môže ale nemusí prevziať záruku za akosť, ktorou písomne preberie záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo, že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Prevzatie záväzku zo záruky musí mať formu výslovného jednoznačného písomného vyhlásenia predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

11.5. Podmienkou zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo záruku za akosť je, že zákazník uviedol tovar do prevádzky výrobcom predpísaným spôsobom prostredníctvom na to určeného odborníka a tovar je používaný výrobcom predpísaným spôsobom, dôkazné bremeno zaťažuje zákazníka.

12. Limit zodpovednosti predávajúceho za škodu a výšky jej náhrady

12.1. Predávajúci zodpovedá výlučne za škodu spôsobenú priamo zákazníkovi a za škodu, ktorá je v priamej nie v sprostredkovanej príčinnej súvislosti s porušením povinnosti. Uhrádza sa a zákazník má nárok len na náhradu skutočnej škody. 

12.2. Škoda sa nahrádza len do výšky v okamihu škodovej udalosti riadne a včas uhradenej ceny tovaru. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje v okamihu škodovej udalosti už riadne a včas uhradenú cenu tovaru (jej časť) t. z. zákazník nemá nárok na náhradu škody vo výške prevyšujúcej takto určený limit. 

13. Poverená kontaktná osoba

13.1. Zákazníkom uvedená poverená kontaktná osoba je zákazníkom splnomocnená na všetky úkony súvisiace so zmluvou a obchodným vzťahom a ich realizáciou, vrátene všetkých rokovaní s predávajúcim, koná v mene a na účet zákazníka, ktorého svojim konaním zaväzuje. 

14. Kolízne ustanovenia - voľba práva a právomoci

14.1. Účastníci prehlasujú, že ich obchodné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom a zároveň týmto dohodou zakladajú výlučnú právomoc slovenských súdov na riešenie sporov z tohto obchodného vzťahu.

15. Obmedzenie prijímania objednávok

15.1. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť prijímanie ďalších objednávok v prípade, ak by pre zaťaženosť alebo z iného dôvodu bolo ohrozené ich riadne plnenie alebo plnenie skôr prijatých objednávok od zákazníka alebo iných zákazníkov.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Predávajúci je oprávnený v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie zmluvy, pre účely archivácie, vnútorných štúdií a referencií spracovávať a uchovávať údaje vrátane osobných údajov zákazníka a ním uvedených osôb. Zákazník s týmto súhlasí a prehlasuje, že údaje ním uvedených osôb predávajúcemu poskytol s ich súhlasom. Predávajúci sa zaväzuje s týmito údajmi pracovať len vo vyššie uvedenom rozsahu a nakladať s nimi ako s dôvernými informáciami. 

16.2. Účastníci sa zaväzujú bez časového obmedzenia počas aj po ukončení platnosti zmluvy zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve zmluvného partnera, o ktorom sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom najmä tak, že sa im tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným na základe obchodného vzťahu. Zaväzujú sa zdržať sa konania, ktorým by inej osobe oznámili, sprístupnili alebo pre seba alebo pre iného nad rámec a potreby zmluvy využili obchodné tajomstvo zmluvného partnera. Predmetom obchodného tajomstva sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy a iné skutočnosti, ktoré majú dôverný charakter, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.

16.3. Pokiaľ akákoľvek časť týchto Všeobecných zmluvných podmienok na základe zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stratí svoju platnosť alebo účinnosť, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti a účinnosti.

16.4. Práva a povinnosti účastníkov v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.5. Účinky e – mailovej komunikácie nastávajú jej preukázateľným odoslaním na v úvodných ustanoveniach, pri registrácii zákazníka na internetovej stránke predávajúceho alebo iným preukázateľným spôsobom uvedenú adresu druhého účastníka. V prípade zmeny e – mailovej adresy vzniká povinnosť jej písomného nahlásenia do 3 dní druhej zmluvnej strane, omeškanie alebo škody s tým spôsobené znáša vždy ten účastník, ktorého adresa sa menila.

16.6. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku, v prípade ich prekladu do iného jazyka a prípadnej kolízie znenia je rozhodujúci ich text v slovenskom jazyku.

 

Oboznámili ste sa s našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami, odoslaním resp. vykonaním objednávky súhlasíte s nimi a  zaväzujete sa ich dodržiavať. Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky pred pristúpením k týmto Všeobecným zmluvným podmienkam sa s dôverou a bez váhania na nás obráťte, budeme sa snažiť vyjsť Vám v ústrety.

 

 

 predávajúci ECUDIAG, s.r.o.

späť
Vaša IP adresa je: 3.236.112.70
Copyright © 2024 www.ecudiag.sk. Powered by Zen Cart